بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
راهنماي برنامه درسي ادبيات فارسي

راهنماي برنامه ي درسي آيينه اي است كه هنجار رفتار و پندار به آيين و هنجار برنامه ريزان و پديد آورندگان كتاب درسي را مي نماياند . درون مايه ي راهنماي برنامه ي درسي گروه زبان و ادبيات فارسي در دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان و پيش دانشگاهي بر بنياد عناوين زير سامان يافته است :

1-كليّات

2 -اهداف

3-محتوا

4- روش هاي ياددهي - يادگيري

 5-ارزش يابي

6- اشاعه ي برنامه ي درسي

7-مواد كمك آموزشي

 گروه درسی زبان و ادبيات فارسي

دفعات بازديد: 8948
تعداد بازديدكنندگان: 8067