مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
پاسخ به خبرِ نادرست حذف درياچه اروميه از كتاب‌هاي درسي

باسمه تعالي

پاسخ سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي جهت روشن سازي افكار عمومي در خصوص خبرِ نادرست حذف درياچه اروميه از كتاب‌هاي درسي

1.      اولاً‌ انتشار خبر حذف درياچه اروميه از كتاب‌هاي درسي اساساً نادرست است. كتاب‌هاي درسي به اندازة‌ كافي و فراوان به‌ درياچه اروميه پرداخته‌اند و تصوير و نام اين درياچه ملي و سرماية بزرگ به كرات در كتاب‌هاي درسي قابل مشاهده است.

2.      نقشة مورد اشاره بر روي جلد كتاب فارسي پاية دوم ابتدايي سالهاست كه به همين صورت چاپ مي‌شود فلذا استفاده از واژة "حذف" در اين خصوص فاقد اعتبار است.

3.      دربارة درياچة اروميه به مباحث روز علمي، زيست‌محيطي و تغييرات ناشي از عوامل طبيعي و انساني در كتاب‌هاي درسي متعدد مانند: مطالعات اجتماعي، انسان و محيط زيست، استان‌شناسي مطالب لازم به طور مفصل آورده شده است.

4.      اين نوع انعكاس‌هاي خبري نادرست و دامن زدن به مطالبات بي‌ حد وحساب منطقه‌اي دركشور، احساس نارضايتي عمومي ايجاد مي‌كند، سطح حساسيت‌هاي بومي و منطقه‌اي را بالا مي‌برد، نتايجي جز احساس ظلم و تبعيض بر جاي نمي‌گذارد، به شدت به وحدت ملي لطمه زده و زمينه را براي جذب عده‌اي از افراد با آگاهي كم به جريان‌هاي جدايي‌طلب فراهم مي‌كند. بنابراين لازمست همة‌ مطبوعات و نمايندگان نسبت به آن حساس باشند.

5.      ‌از نظر گرافيكي‌ در اين طرح جلد قرار نبوده است تمام جزئيات آورده شود. در تصوير مورد اشاره، سطح نقشة ايران با نمادهاي پرچم جمهوري اسلامي و چهرة مشاهير ادبي پوشيده شده است و روي پرچم نيز هيچ چيز ديگري قابليّت درج ندارد.

6.       كتاب‌هاي درسي بايد مصالح ملي، تعادل بين همة‌ بخش‌ها و سه تراز علمي / پداگوژيك / ارزشي، اجتماعي، ديني، فرهنگي و تمدني را مدنظر داشته باشد.

7.      از خوانندگان محترم خواهشمنديم با شنيدن چنين اخبار و شايعات كاذب  فوراً‌ تحت تأثير قرار نگيرند زيرا بسياري از اين جملات و طرح اين موضوعات براي تحريك احساسات و عواطف مردم منتشر مي‌شود.

بازگشت به ليست اخبار