مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
مولف کتاب فیزیک: هدف نهایی آموزش و پرورش استقلال در یادگیری است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی احمدی مولف کتاب فیزیک در همایش ملی «گامی به سوی تحقق توسعه پایدار با رویکرد زیست شناسی شیمی و فیزیک» که در خراسان شمالی برگزار شد.

 اظهار کرد: هدف نهایی آموزش و پرورش استقلال در یادگیری است. وی افزود: آموزش و پرورش باید برای دانش آموزان دنیای جدیدی فراهم کند تا در آینده شهروند خوبی به جامعه تحویل گردد.
احمدی با اشاره به ضرورت استقلال در یادگیری اضافه کرد: آموزش بسته و همگرا آسیب آفرین است و آموزش و پرورش باید با چالش واگرا دانش آموزان را در مسیر استقلال در یادگیری هدایت نماید.

بازگشت به ليست اخبار