مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
اگر اشتباهی رخ داده باشد، قطعا اصلاح خواهد شد

دکتر محمود امانی طهرانی اظهار کرد: قبل از چاپ نهایی هر کتاب درسی، ابتدا 20 نسخه تکثیر  و برای اعتبار بخشی در اختیار مولفین و کارشناسان مربوطه قرار می گیرد.

وی افزود: درعین حال به رغم همه دقت ها، احتمال بروز اشتباه رانمی توان منکر شد. اما با توجه به اجرای آزمایشی کتب نونگاشت به مدت یکسال، این فرصت فراهم می شود تا معلمین، دانش آموزان و کارشناسان با دقت کتاب را مورد ارزیابی قرار داده و نظرات خود را به دفتر تالیف منعکس نمایند.

دکتر امانی اضافه کرد: نظرات و پیشنهادات دریافت شده توسط شورای تالیف که به تناسب نوع درس  17 تا 24 نفر از صاحب نظران، کارشناسان و معلمان با تجربه هستند مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید در چاپ بعدی اصلاح و یا پیشنهادات مناسب تشخیص داده شده اعمال خواهد شد.

بازگشت به ليست اخبار