مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
دوره تامين مدرسي كتاب هاي فارسي پايه يازدهم در اراك برگزار شد

به گزارش گروه ادبيات دفتر تاليف، دوره تامين مدرسي كتاب هاي نونگاشت فارسي پايه يازدهم از تاريخ 23 تا 26 مرداد 96 در شهر اراك و با حضور مدرسان استاني، مولفان كتاب هاي فارسي ، معاونت پژوهش و برنامه ريزي نيروي انساني استان مركزي و اعضاي دبيرخانه راهبري آموزش زبان و ادبيات فارسي كشور برگزار شد.
اين دوره با رويكرد انتقال شيوه هاي نوين آموزشي و آماده سازي شركت كنندگان جهت مراقبت و نگهداشت برنامه درسي فارسي پايه يازدهم با استقبال چشمگير و فعال شركت كنندگان همراه بود. از نكته هاي قابل توجه اين دوره مي توان به استفاده از روش تدريس مشاركتي توسط مولفان، فعال بودن شركت كنندگان در بررسي و تحليل محتواي كتاب هاي فارسي، حضور شبانه روزي مسئولان اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي و اعضاي دبيرخانه راهبري اين درس اشاره نمود.

بازگشت به ليست اخبار