مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
اهداف دوره‌های تحصیلی، تولید و برای تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال شد

دکتر محمود امانی طهرانی مدیرکل دفتر تالیف کتب ابتدائی و متوسطه نظری در گفتگو با واحد خبر و رسانه سازمان اظهار کرد: به استناد بند 8 سند برنامه‌ی درسی ملی، دفتر تالیف کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی و متوسطه‌ی نظری، اهداف دوره‌های تحصیلی را تولید كرده و پس از اعتبارسنجی به‌همراه نتایج آن جهت بررسی و تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال كرده است.

وی اضافه کرد: همچنین راهنمای برنامه‌ی درسی حوزه‌های تربیت و یادگیری، تولید و برای تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال شد.

به استناد بند 4-11 سند برنامه درسی ملی، دفتر تاألیف کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی و متوسطه‌ی نظری، چارچوب راهنمای برنامه‌ی درسی حوزه‌های تربیت و یادگیری و آیین نامه‌ی مورد نیاز برای اجرایی کردن راهکار5-5 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تولید و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال کرد.

بازگشت به ليست اخبار