مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
سرامي از جايگاه ادبيات داستاني در آموزش زبان و ادبيات فارسي سخن گفتسومين نشست علمي تخصصي با عنوان "جايگاه ادبيات داستاني  در آموزش زبان و ادبيات فارسي" در تاريخ 14/۱۰/95 در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي برگزار شد . در اين نشست دبيران، كارشناسان، استادان و مولفان زبان و ادبيات فارسي، ميزبان دكتر قدمعلي سرامي از انديشمند ان و پژوهشگران سترگ زبان و ادب فارسي بودند. آغازين كلام برنامه، نواي روح بخش كتاب نور بود و سپس به معرفي موضوع نشست و تبيين نقش ادبيات داستاني در آموزش آموزه هاي ارزشي، ملي و اجتماعي پرداخته شد.  در ادامه گزين گويه ها و اقدامات ادبي دكتر قدمعلي سرامي به شكلي مختصر معرفي شد و حضار دعوت به استماع سخنان اين استاد صاحب كرسي شدند. استاد با لحني شيرين و سرشار از فن سخنوري به پردازش اين نوع ادبي پرداختند و نمودهايش را در آثار اديبان و شاعران قصه پرداز از جمله مولانا، سعدي، پروين اعتصامي، نظامي و ...عنوان كردند و اشعاري را با لحن روايي قرائت نمودند. هم چنين نقش داستان در ادبيات كودك و آفرينشهايشان در اين حيطه را بيان نمودند.

بازگشت به ليست اخبار