مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
توضیحات دفتر تالیف کتابهای درسی پیرامون خبر برنامه روزانه یک رئيس جمهور

به نام خدا
توضیحات دفتر تالیف کتابهای درسی پیرامون خبر برنامه روزانه یک رئيس جمهور
در پاسخ به اظهارات ناصواب برخي سايت ها مبني بر درج برنامه روزانه رئيس جمهور وقت و مطالبي از اين دست در كتاب درسي مطالعات اجتماعي پايه هشتم ، گروه مطالعات اجتماعي دفتر تاليف كتاب هاي درسي به استحضار مي رساند :
1-    يكي از موضوعاتي كه آموزش آن از دير باز در همه كشورها در بخش آموزش هاي مدني و علوم اجتماعي معمول بوده ، آشنايي دانش آموزان با ساختار حكومت كشور است . بر همين مبنا دانش اموزان دوره متوسطه اول در كشور ما نيز در سه پايه با نقش و وظايف رهبري (ولايت فقيه ) قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضاييه در جمهوري اسلامي ايران آشنا مي شوند.مبحث قوه مجريه در پايه هشتم آموزش داده مي شود و اين مبحث يعني آشنايي با وظايف و نقش رئيس جمهور از سال 1393 دركتاب جديدالتاليف در ج گرديده و درج موضوع جزء سر فصلهاي برنامه درسي تعيين شده و مدون مطالعات اجتماعي بوده و هيچگونه ارتباطي با شرايط و اوضاع و احوال سياسي كشور ندارد.
در اين دروس چگونگي انتخاب رئيس جمهور ، شرايط داوطلبان ،مراحل انتخاب شدن ، تنفيذ ، تحليف ، تشكيل كابينه و نقش و وظايف دولت و .. آموزش داده مي شود .
2-   در اين دروس كليه مطالب و محتواي مطرح شده ،حول وظايف و برنامه هاي دولت به صورت كلي و منطبق با وظايف تعيين شده قوه مجريه در قانون اساسي است كه شامل حال همه دولت ها مي شود و به برنامه هاي خاص هيچ دولتي پرداخته نشده است .
3-   مطلب " برنامه هاي يك روز از زندگي يك رئيس جمهور " در بخش براي مطالعه اين درس قرار گرفته و همان طور كه از قيد " يك رئيس جمهور " در عنوان بر مي ايد ، اين برنامه اختصاص به هيچ رئيس جمهور خاص ندارد . اين يك برنامه نمادين و درواقع براي مثال و نمونه مي باشد كه شامل حال همه روساي جمهور مي شود .
هدف از درج اين برنامه نمادين پاسخگويي به كنجكاوي دانش اموزان و وآشنايي آن ها با وظايف انبوه و حجم زياد و تنوع فعاليت هاي يك رئيس جمهور به عنوان يك مقام مهم حكومتي است و همان طور كه در جدول نمونه ملاحظه ميشود يك رئس جمهور انواع امور و فعاليت ها را در برنامه خود دارد براي مثال :امور عبادي ( اقامه نماز صبح و تلاوت قر آن كريم ) امور خانوادگي ( صرف صبحانه در جمع خانواده )امور داخلي كشور ( مطالعه نامه هاي اداري و پاسخگويي به آن ها و شركت در جلسه هيئت وزيران ) امور روابط خارجي ( ديدار با مهمانان خارجي يا پذيرفتن استوارنامه سفيران ) ارتباط با مردم ( ديدار با گروهها و اقشار مردم ) امور فرهنگي و علمي ( شركت در مراسم تجليل از متخصصان برتر كشور و ... .
 در اين برنامه به تنوع فعاليت ها و وظايف رئيس قوه مجريه اشاره شده است .
4-   در دروس مربوط به دولت و وظايف آن ،هيچ كجا نامي از رئيس جمهور وقت کشور برده نشده اما طبيعي است كه براي مخاطبان بايستي در هر دوره از تصاوير به روز رئیس جمهور وقت استفاده شود .
در اين زمينه تصاويري نيز كه از جناب آقاي روحاني انتخاب گرديده بيشتر معطوف به نقش رياست جمهوري و ارزش هاي مورد انتظار از اين نقش است و نه شخص ايشان .
براي مثال درج تصوير رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفيذ به منظور آموزش لزوم تبعیت رئيس قوه مجريه از رهبري و فعاليت وي زير نظر ايشان در نظر گرفته شده و يا درج تصوير رئيس جمهور در ديدار با یک جانباز جنگ تحميلي به منظور آموزش و القاي يك ارزش مهم يعني لزوم ارج نهادن روساي قوا و مسئولين حكومت به جانفشاني هاي شهدا و جانبازان انقلاب و ادامه راه آن ها مي باشد .
 
                  گروه مطالعات اجتماعي دفتر تاليف كتاب هاي درسي
بازگشت به ليست اخبار