جستارهایی از آموزش در ایران معاصر، بیم‌ها امیدها (97/08/29)
نويسنده:اقبال قاسمی پویا

 معرفی کتاب:

این کتاب شامل؛ سخنرانی‌ها، گفت‌وگو و نوشته‌های برگزیده نگارنده است که در شرایط گوناگون زمانی و مکانی شکل‌گرفته است و مطالب آن این کتاب در چهارفصل مدرسه، معلم، آموزش مشارکتی و کارآمدی نظام آموزشی تهیه‌شده است که در فصل اول، گفت‌وگو با توران میرهادی: ویژگی‌های مدرسه موفق، تبیین و تحلیل ویژگی‌های مدرسه موفق در آموزش‌وپرورش ایران. در فصل دوم، شکوهی معلم خلاق و بااخلاق، نقش معلمان در ایجاد و کاهش مسائل آموزش‌وپرورش و در فصل چهارم به بررسی وضعیت کارآمدی نظام آموزشی، غیبت دانش‌آموز و بینش زندگی، شهروند مسئول محصول هماهنگی نهادهای اجتماعی می‌پردازد.
نگارنده در این کتاب سیر آموزش در نظام تعلیم و تربیت کشور را از زمان قبل انقلاب تاکنون موردبحث و بررسی قرار می‌دهد و به دیدگاه‌های تربیتی مرحوم توران میرهادی اشاراتی دارد.

مبانی و اصول مدیریت آموزشی (97/08/12)
نويسنده:غلامرضا شمس

 معرفی کتاب:

مدیریت آموزشی، دانش و رشتهاي کاربردي است و اهمیت آن را باید در توانایی آن جهت شکلدهی به خط مشیهاي آموزشی و نیز راهبري فعالیتهاي عملی در سازمانهاي آموزشی دانست. مدیریت آموزشی بر اصول، مفروضهها و مقولاتی بنا شده است که باید براي هرگونه اقدامی در یک نظام آموزشی شناخته شوند. کتاب حاضر درصدد تعیین، توصیف و تبیین مبانی و اصول مدیریت آموزشی است و به سه پرسش کلی پاسخ میدهد: چرا باید مدیریت آموزشی را مطالعه کرد و چه نیازي به این مطالعه وجود دارد؟ چگونه باید آن را مطالعه کرد؟ ماهیت و محتواي مدیریت آموزشی چیست؟ این کتاب، در پی واکاوي این سه موضوع و پاسخ به این سه پرسش هستیشناختی، معرفتشناختی و روششناختی است. این کتاب درسه بخش و سیزده فصل تدوین شده است:
فصلهایی مانند: ماهیت مدیریت آموزشی، ویژگیها و مبانی مدیریت آموزشی، نظریهها و مکاتب «مفاهیم و نظریهها» بخش اول با عنواندر حوزه مدیریت آموزشی، سیر پیدایش و تکمل مدیریت آموزشی، سازماندهی و ساختار سازمانی و جو و فرهنگ سازمانی را شامل عناوینی مانند: انگیزش، رهبري، ارتباط، تصمیمگیري و حلمسئله و «فرایندهاي مدیریتی» میشود .در بخش دوم با عنوان کلیمدیریتتغییر به چشم میخورد.به فرایند اجتماعی و « مدیریت آموزشی، فرآیند اجتماعی و پویاییهاي گروهی » بخش سوم با عنوان مدیریت تحولی و پویاییهاي گروهی در مدیریت آموزشی میپردازد.


ایمنی در برق(97/08/05)
نويسنده:مجتبی انصاري پور

 معرفی کتاب:

توجه به رعایت اصول و قوانین ایمنی در همه مشاغل بر کسی پوشیده نیست. جایگاه ایمنی درکارگاه هاي مختلف، به حدي است که در دنیاي کار ایمنی مقدم بر کار تعریف می شود. طبق آمار منتشر شده سازمان پزشکی قانونی، آمار مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی از ابتدا تا اسفند ماه سال 1395 به تعداد 570 نفر در کشور بوده است.
مخاطرات ناشی از برق گرفتگی نظیر شوك الکتریکی، سوختگی، پرت شدن از ارتفاع و نظایر آن توجه به ایمنی در برق را مضاعف می کند. کتاب حاضر که برگرفته شده از منبعی مفید در این زمینه است سعی دارد به زبان ساده با ارائه مستندات اتفاق افتاد ه د ر کارگاه ها و اماکن مختلف د ر این حوزه ، مخاطب ر ا با را ه هاي جلوگیري از مخاطرات برقی و رعایت ایمنی در برق آشنا می سازد.


برنامه درسی ملی در نگاهی جهانی(97/08/05)
نويسنده: نادر سلسبیلی

 معرفی کتاب:

اغلب نظام های آموزشی، برنامه های درسی در حال اجرایی در سطح ملی دارند که با کمی قصور می توان آن را برنامه درسی ملی محسوب کرد و معمولا" نیز در قالب کتاب های درسی رسمی برای دانش آموزان به چاپ می رسند اما مفهومی به نام برنامه درسی ملی که با هدف و جایگاهی خاص تنظیم می شود و عمدتا" شاخص های راهنمایی برای تنظیم و تدوین برنامه درسی و اجرای آموزش ها در سطوح پایین تر در یک کشور فراهم می کند، دردهه های اخیرمطرح گردیده است. مطرح شدن برنامه درسی ملی در حوزه نظری و کلاسیک برنامه درسی را تا حدود زیادی در حرکت های استاندارد کردن واستاندارد سازی برنامه درسی و آموزش ها می توان دید تدوین برنامه درسی ملی در نظام های آموزشی با هدف های گوناگونی دنبال می شود. نظام های آموزشی در چهار بخش در این کتاب عرضه شده است. و بخش پنجم به جمع بندی و با هم نگری اختصاص یافته است

فنون روانشناسی مثبت گرا(97/07/21)
نويسنده:موئی , جینا ال مگیار
مترجم: فرید براتی سده

 معرفی کتاب:

روانشناسي مثبت‌گرا مطالعه علمي كاركردهاي بهينه و مطلوب انساني است، با اين هدف از عواملي كه به افراد، چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، كمك مي‌كند تا به رشد و بالندگي برسند، شناخت بيشتري پيدا مي‌كنيم و آن‌ها را بهتر به كار مي‌بنديم. در اين كتاب راهبردها و تمرين‌هايي آمده است كه درمانگران مي‌توانند در استفاده از روانشناسي مثبت‌گرا در كارشان با درمان‌جويان به كار گيرند.
تاكيد اصلي در اين كتاب بر ارائه شيوه هاي كاربردي است كه مشاوران و روانشناسان مي توانند در قالب راهبردها و تمرين هاي مختلف نظريه ها و اصول روان شناختي مثبت گرا را با مراجعان و درمان جويان به كار گيرند.
نويسنده محترم مجموعه اطلاعات و آموزه هاي خود را در قالب 5 فصل ارائه نموده است:
فصل اول به بررسي پيشينه، مفاهيم و نظريه هاي اصلي در روانشناسي مثبت گرا و كاربردهاي اين علم مي پردازد.
فصل دوم به كاربردهاي متعدد اين علم در كار مشاوره و روان درماني اشاره دارد.
فصل سوم به شرح مجموعه اي از آزمون هاي روان شناختي مثبت گرا براي سنجش توانمندي ها، استعداد شخصي، رضايت زندگي، هيجانهاي مثبت و همچنين سازه هاي روان شناسي مثبت گرا از قبلا شكر، بخشش، همدلي، اميد و ... اختصاص يافته است.
فصل چهارم مروري است بر رويكردهاي مثبت گرا در درمان.
در فصل پنجم طرح هاي كاربردي گوناگون با توجه به وضعيت درمانجو از نظر قرار گرفتن در دسته بندي هاي چهارگانه الگوي سلامت رواني ارائه مي شود.

رهبری اثر بخش (97/07/10)
نويسنده:دکتر حیدر تورانی

 معرفی کتاب:

از ميان مشاغل گوناگون، مديريت و رهبري مدرسه در رديف مشاغل سخت، دشوار و پر مسئوليت است. ار اين رو مي طلبد تا افرادي با انگيزه، توانمند و با اعتماد به نفس، عهده دار آن شوند. وقتي همه چيز مهيا باشد مديريت و رهبري، آنچنان سخت و دشوار نخواهد بود. اگر بتوانيم با حداقل سرمايه گذاري در ورودي هاي سيستم مدرسه، به كمك بهسازي فرآيندها و بهره گيري از ايمان، انگاره و نگرش مثبت، نگاه و تصوير بزرگ، تكيه بر داشته ها، توسعه اعتماد جمعي و مناسبات انساني مدرسه اي را رقم بزنيم كه ذي نفعان آن، از نتايج و بازده آن رضايت داشته باشند، كاري سترگ كرده ايم.
نويسنده در اين كتاب ابتدا با استفاده از مطالعات نظري و تجربي، يك مدل مفهومي ارائه نموده است و سپس محتواي كتاب را بر اساس اين مدل سامان داده است. مديران مدارس با كسب توانايي در هر يك از ابعاد و مولفه هاي مدل، مي توانند بر مدرسه تحت رهبري خويش نظارت و كنترل كامل و جامع داشته باشند.
اين مدل مفهومي شامل شش بعد اصلي است و بخش هاي شش گانه اين كتاب را تشكيل داده است:
رهبري آموزشي، مديريت راهبردي، مديريت توسغه معلمان، مديريت كيفيت، مديريت كاركنان و منابع، مديريت ارتباطات.

پیشگامان اینان چگونه دنیا را متحول می سازند (97/07/10)
نويسنده:آدام گرنت
مترجمان: عبدالرضا رضایی نژاد، سهیلا عطاری

 معرفی کتاب:

پيشرفت هاي زندگي بشر همه مديون نوخواهي، نو انديشي، نوآوري و نوسازي انسانهاست. پیشگامان كساني هستند كه به كارهاي نوي خود بال و پر داده اند و دليري ساختن چيزهاي نو را داشته اند. آنان امروز بهتر را براي ما ساخته اند.
اين كتاب راهنماي علمي براي چگونگي پرورش ايده هاي نو در ذهن است. نويسنده با ياري پژوهش ها و داستان هاي شگفت امگيز از خوزه هاي كسب و كار، سياست، ورزش و سرگرمي ها در سراسر دنيا، در برابر وضع موجود، دنباله روي و رسوم و عادت هاي سنتي ايستاده و مي گويد: رهبران دلير و پيشگام، اين چنين خطر پذير زاده شده اند.
چگونه مي توان ناب بودن و پیشگامي را پياده كرد، گسترش داد، و پايدار نمود؟ رهبران چگونه مي توانند با ديدگاه ها و انديشه هاي گروهي بجگند؟ و چگونه پدران و مادران و آموزگاران مي توانند كودكان را آماده كنند تا به منافع خود بينديشند؟ اين هاي سوالاتي است كه در اين كتاب به آن ها پاسخ داده مي شود

مطالعات خواندن (97/06/04)
نويسنده:داريوش مطلبي

 معرفی کتاب:

«سازمان ها، موسسه ها و برنامه های حوزه «خواندن» در جهان»، «کتاب و کتابخوانی و نقش سازمان های فرهنگی»، «تاثیر منابع الکترونیک بر مطالعه»، «مطالعه و انگیزه های آن از دیدگاه پیرس باتلر در کتاب جنبه های نظری علم کتابداری»، «فرایند تکوین مطالعه و خواندن در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی» و «مطالعه جمعیت شناختی کتابخوانی در ایران»، برخی از عناوین موضوعات این کتاب به شمار می رود.
در بخشی از مقدمه «مطالعات خواندن» درباره کتاب و کتابخوانی چنین نوشته شده است:«مطالعه و کتابخوانی از شاخص های مهم توسعه فرهنگی است و در عصر حاضر، کشورهایی را توسعه یافته و مترقی تلقی می کنند که سرانه مطالعه آنها بالا باشد. در این کشورها، دانش و آگاهی مختص نخبگان جامعه نیست و در لایه های مختلف جامعه حضور دارد. خواندن و مطالعه، نه تنها تاثیر مستقیمی بر توسعه فرهنگی دارد و به افزایش آگاهی های اجتماعی و شهروندی کمک می کند بلکه بین خواندن مردم و پیشرفت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه هم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به همین دلیل خواندن و ترویج آن به یکی از شاخصه های مهم و تاثیرگذار عرصه برنامه ریزی و سیاست گذاری تبدیل شده و همه کشورها، در برنامه ریزی های کلان خویش به آن توجه می کنند.»

نوفهم‌گرايي در مطالعات برنامه ي درسي (از نوفهمي تا پسانوفهمي) (97/06/04)
نويسنده:مصطفي قادري

 معرفی کتاب:

کتاب حاضر به معرفی جنبش نوفهم گرایی و خصلت ها و آثار و نیز مفاهیمی که جنبش نوفهمی به رشته ی مطالعات برنامه درسی معرفی کرده است می پردازد. به طور کلی کتاب مفاهیمی چون گذر زندگی نامه ای،خود شرح حال نویسی، دیدگاه های متخصصان نوفهم گرا و آثار آن ها و نیز عقاید اصلی نوفهم گرایان را بازگو می کند. در پایان کتاب نیز نقد های وارد آمده بر نوفهم گرایی از دید جنبش های پرکتیکال آمده است.

واژگان پايه فارسي از زبان كودكان ايراني(97/06/04)
نويسنده:دجوی پامر- دیوید ادوارد کوپر - لیورا برسلی
مترجم:

 معرفی کتاب:

کتاب مذکور بر اساس طرح ملی واژگان پایه دانش‌آموزان ایرانی نوشته شده است. در بخش نخست ابتدا اهمیت و ضرورت گردآوری واژگان پایه کودکان فارسی بیان شده است. سپس سابقه گردآوری واژگان پایه کودکان و آزمون‌های بکار رفته در این طرح معرفی شده اند. در بخش بعد ساختار کتاب که شامل چهار بخش است توصیف شده ‌است. در پایان نیز در مورد کاربرد این کتاب بحث شده و مخاطبان مختلف آن معرفی شده‌اند.

پنجاه اندیشمند نوین علوم تربیتی(از پیاژه تا عصر حاضر)(97/04/02)
نويسنده:دجوی پامر- دیوید ادوارد کوپر - لیورا برسلی
مترجم:

 معرفی کتاب:

کتاب حاضر براي دانشجویان رشته علوم تربیتی و روان شناسی ترجمه شده است.
این کتاب براي کسانی که به تاریخ تعلیم و تربیت و نظریه پردازان آموزش و پرورش علاقه مند هستند کتابی مرجع است. مؤلف به اختصار شرح حال نویسندگان هر فصل را مرور می کند.
نویسنده هر فصل، مقدمه اي از زندگی و اندیشه هاي یکی از اندیشمندان معاصر تعلیم و تربیت را به دست می دهد که می تواند خوانندگان علاقه مند را به بررسی عمیق تر و مفصل تر رهنمون گردد. این کتاب می تواند به عنوان یک منبع آموزشی یا درآمدي بر نظریه تعلیم و تربیت توصیه شود.

نظریه ذهن: چگونه کودکان افکار و احساسات دیگران را درك می کنند؟(97/04/02)
نويسنده:دمارتين جي. داهرتي
مترجمان: دكتر زينب خانجاني - فاطمه هَداوندخاني

 معرفی کتاب:

کتاب حاضر براي دانشجویان رشته روان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع فرعی ترجمه شده است. ، «آسیب شناسی روانی کودك» و «روان شناسی رشد پیشرفته» دروس نظریه ذهن به معنی درك حالت هاي ذهنی است که باور، میل، قصد و احساسات را شامل می شود. این توانایی شناختی در کودکان طبیعی بالاي 4 سال، با استفاده از آزمون هاي این حوزه، قابل ارزیابی است.
نویسنده در این کتاب کوشیده است مروري خلاصه و جامع بر این حوزه وسیع پژوهشی داشته باشد. توضیحات این کتاب با درك باور در کودکان شروع می شود و سپس به زیر مجموعه هاي مختلف نظریه ذهن، و چگونگی ظهور آنها در 4 سالگی می پردازد و عواملی را که به این درك منجر می شوند تشریح می کند؛ عواملی چون: بازي وانمودي، درك توجه و جهت نگاه، توانایی هاي مرتبط با نظریه ذهن مانند زبان و کنش وري اجرایی. نویسنده در انتهاي کتاب در مبحث درخود ماندگی توضیح می دهد که افراد مبتلا به این اختلال تحولی معماگونه، در درك حالت هاي ذهنی دیگران شکست می خورند. این کتاب یک اثر درسی دانشگاهی است که با مروري جامع بر پژوهشهاي 25 سال گذشته در حوزه نظریه ذهن، می تواند مورد توجه و علاقه دانشجویان و محققان رشته هاي روان شناسی، علوم اعصاب، علوم تربیتی، علوم شناختی قرار گیرد و در دروس روان شناسی رشد، روان شناسی رشد پیشرفته، روان شناسی مرضی کودك، کودکان استثنایی و آسیب شناسی روانی تدریس شود.
فهرست :
 • مقدمه مترجمان
 • درباره اين كتاب
 • فصل اول: مقدمه‌اي بر نظريه ذهن
 • فصل دوم: فهم باور
 • فصل سوم: نظريه‌هاي نظريه ذهن
 • فصل چهارم: تواناييهاي مرتبط با نظريه ذهن 1: فراتر از باور
 • فصل پنجم: تواناييهاي مرتبط با نظريه ذهن 2: فهم تجسم غيرذهني
 • فصل ششم: پيش‌درآمد 1: وانمود
 • فصل هفتم: پيش‌درآمد 2: فهم توجه ديداري
 • فصل هشتم: تعاملهاي تحولي 1: كنش‌وري اجرايي و نظريه ذهن
 • فصل نهم: تعاملهاي تحولي 2: زبان و نظریه ذهن
 • فصل دهم: درخودماندگي
 • فصل يازدهم: سخن آخر
 • يادداشتها
 • منابع
 • واژه‌نامه
 • واژه‌نامه تشريحي
 • نمايه اسامي
 • نمايه موضوعي

روانشناسي زبان( با تاکيد بر زبان فارسي)(97/02/22)
نويسنده:دكتر حسين قاسم پور مقدم

 معرفی کتاب:

زبان پديده اي فردي و اجتماعي است كه زندگي انسان را احاطه كرده است. از آنجا كه فرد با زبان مي انديشد و خواسته هاي خود را به ديگران انتقال مي دهد، ضرورت دارد نقش زبان در جريان ياددهي يادگيري مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. روانشناسي زبان از جمله حوزه هاي بين رشته اي در علوم انساني است كه به ما كمك مي كند تا دانش و آگاهي خود را از زبان و چگونگي يادگيري آن افزايش دهيم .
چنانچه از نام آن بر مي آيد، روانشناسي زبان، علمي است كه روان شناسي و زبان شناسي را به هم مربوط مي كند.
اين كتاب از 6 فصل تشكيل شده است. در فصل اول رشته روان شناسي زبان، تاريخچه و قلمروهاي روانشناسي زبان بررسي مي شود. در فصل دوم مباني زيست شناختي زبان با توجه به دستگاه عصبي و مغز مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. فصل سوم با عنوان مباني زبان شناختي به سطوح آوايي، صرفي و نحوي يا دستور زبان فارسي مي پردازد. در فصل چهارم شما مي توانيد اطلاعاتي درباره نظريه هاي مطرح در حوزه روانشناسي زبان بدست آوريد. با توجه به مباني زيست شناختي،زبان شناختي و روان شناختي، در فصل پنجم مطالبي درباره اختلالات زباني مطرح شده است.
در نهايت در فصل ششم موضوع دو زبانگي و مسائل مربوط به آن مطرح شده است.

تحول در آموزش و پرورش دوره ابتدایی، شکوفایی زندگی(97/02/22)
نويسنده:دکتر حسن مظاهری

 معرفی کتاب:

این اثر برای فعالان عرصه تعلیم و تربیت خصوصا دانشجو معلمان، معلمان و اندیشمندان مرتبط با دوره تحصیلی ابتدایی مفید و قابل استفاده است، چراکه در آن تلاش شده ارکان، مولفه ها و عناصر اساسی در این دوره با تاکید بر رویکرد و جهت گیری های اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تبیین گردد.
همچنین کتاب ضمن تعریف و تبیین ابعاد تربیت، به تشریح مولفه های اهداف، ساختار تربیتی ، زمان آموزش، ویژگی های یادگیرندگان، رهبری و مدیریت آموزشی، برنامه درسی، تربیت معلم و نیروی انسانی، اقتصاد آموزش و پرورش، محیط یادگیری(فضای فیزیکی و عاطفی)، پژوهش و ارزشیابی(با تاکید بر ارزشیابی توصیفی) و در نهایت نقش نهادهای غیر رسمیدر تربیت دانش آموزان ویژه دوره ابتدایی پرداخته است.
اين كتاب در 280 صفحه توسط موسسه فرهنگی برهان(انتشارات مدرسه) منتشر شد.

تئوري هاي سازمان و مديريت از تجددگرايي تا پساتجددگرايي(97/02/15)
نويسنده: حسين رحمان‌سرشت

 معرفی کتاب:

این کتاب به مقولاتی چون حس‌گری، سازمان‌های از بیرون کنترل شونده، نهادینگی، تئوری‌های کارگزاری، ذی‌نفعان، پساتجددگرایی و پیچیدگی می‌پردازد. برخی از آن مباحث با دوران پیش تجددگرایی و برخی دیگر با خود پساتجددگرایی سر و کار دارند و چنان که ملاحضه می‌شود تدوری پیچیدگی به موضوعی که در سال‌های اخیر بحث روز شده است، ارتباط پیدا می‌کند.

  راهنمای والدین در مشکلات یادگیری (97/01/14)
نويسنده: پيتر وست وود
مترجم: علي عرباني دانا

 معرفی کتاب:

امروزه مفهوم يادگيري منحصر به مدارس، دانشگاه ها و مراكز آموزشي نيست؛ همه ي انسانها، از بچه هاي كوچك گرفته تا بزرگسالان، در طول زندگي خود با يادگيري سروكار دارند تا بتوانند مسائل و مشكلات خود را حل كنند. اما وقوع هر اتفاق مثبتي همواره با موانع و مشكلاتي همراه است و يادگيري نيز از اين امر جدا نيست. مشكلات يادگيري باعث ميشود كه فرد انگيزه ي خود را در كسب موضوع و هدف يادگيري از دست بدهد و درنتيجه قادر نخواهد بود كه در مدرسه و دانشگاه به اهداف آموزشي موردنظر دست پيدا كند. اين مسئله اگر در زندگي روزمره اتفاق بيفتد، چه بسا مانع فرد در حل آن مشكلات ميشود. گاهي مشكلات يادگيري به علت وجود ناتوانيهاي ذهني و يا جسمي در فرد است كه اين مورد، خاص كودكانِ داراي ناتواني-هاي ويژه است، اما در بعضي موارد، دانش آموزان و افراد عادي نيز با مشكلات يادگيري مواجه ميشوند كه چه بسا علت آن، نبود روش مناسبِ يادگيري يا انگيزه، و يا عدم آشنايي با ماهيت يادگيري است. كتاب «راهنماي والدين در مشكلات يادگيري» تلاش نموده است كه مشكلات يادگيري را با هدف حذف اين موانع مورد بررسي قرار دهد و از اين رهگذر، روشهاي مورد نياز را در اختيار خواننده قرار دهد. اين كتاب درواقع يك راهنما براي والدين در جهت حل مشكلات فرزندشان است، اما براي حل مشكلات يادگيري فردي نيز ميتواند؛ به كار رود. تمركز اين كتاب بر روي مشكلات دانش آموزان عادي و داراي نيازهاي ويژه است، اما براي بزرگسالاني كه با مشكلات يادگيري مواجه هستند، نيز ميتواند مفيد باشد.

   پرورش خلاقيت در سازمان با نگاهي به متون اسلامي (96/12/8)
نويسنده: حسين پركان زير نظر: مجيد پسران قادر

 معرفی کتاب:

امروزه بيش از هر زمان ديگري آشكارا روشن شده است كه رشد و توسعه سازمان ها و در پي آن جوامع، در گرو استفاده صحيح از نيروي انساني است. در واقع در جهان پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز، آنچه موجبات تحقق مزيت رقابتي سازمان ها را تضمين مي كند، نيروي انساني با كيفيت، خلاق و پوياست. بروز و ظهور خلاقيت هاي نيروي انساني و بهره برداري مناسب، نيازمند پرورش صحيح آن است، اما اينكه چگونه مي توان خلاقيت را درست پرورش داد، سوالي است كه اين كتاب، مي كوشد با بهره گيري از يافته هاي علوم انساني و متون اسلامي، آن را تبيين كند. روشي كه در اين پژوهش اتخاذ شده، روش اكتشافي است. بدين معنا كه سعي شده با استفاده از مفهوم خلاقيت و ابعاد مرتبط به آن به سراغ متون اسلامي رفته و بر اساس آن، ديدگاه اسلامي متناظر بر مفهوم خلاقيت و روش پرورش آن استخراج و تحليل گردد. در اين راستا تلاش شده تا مباني خلاقيت، مبتني بر آموزه هاي اسلامي ارائه شود كه با ارائه مباني از اين منظر، تاثير آن بر ديگر ابعاد خلاقيت روشن خواهد شد. از سوي ديگر، با توجه به اينكه پرورش خلاقيت، به طور غالب ريشه در مباحث فرهنگي دارد، عوامل ديگري نيز كه در مقوله فرهنگ به طور عام و در فرهنگ سازماني به طور خاص، در پرورش خلاقيت تاثيرگذار است، مورد توجه قرار گرفته است؛ عواملي مانند زمينه هاي اجتماعي و خانوادگي كه بر بروز خلاقيت تاثيرگذار بوده و نقش مهمي را در فرهنگ سازماني ايفا مي كند،مورد تحليل قرار مي گيرد. از اين روي، در اين كتاب، عوامل و موانع تاثيرگذار خانوادگي و اجتماعي، به عنوان زمينه ساز پرورش خلاقيت در سازمان نيز توصيف و تحليل خواهد شد.

   فلسفه و آینده نگری
(96/11/10)
نويسنده:داوري، رضا

 معرفی کتاب:

این دفتر به این قصد نوشته شده است که مقدمه ای برای طرح شرایط امکان آینده نگری به طور کلی باشد. آینده نگری مبادی و اصولی دارد و این اصول در پاسخ به بعضی پرسش های فلسفی بیان می شود چنانکه فی المثل باید بدانیم که زمان و تاریخ چیست و چگونه است که آدمی می تواند آینده را ببیند و علمی دارد که با آن آینده را می سازد و نیز وقتی افق تاریک می شود شاید به مدد تفکر باز هم بتواند با درک شرایط امکان گشایش افق، از تاریکی بیرون آید. آینده در هیچ جا امر معین و متعین نیست و هر کشوری باید خود راه آینده اش را بشناسد و موانع راه را از میان بردارد. شناختن موانع و امکان ها هم مسبوق و موقوف به درک زمان است. زمان به معنایی که در اینجا آمده است زمان محاسبه پذیر نیست. این زمان، زمان اندیشه و عمل و نحوه تحقق وجود ماست. به عبارت دیگر آینده نگری چیزی جز یافت زمان آینده نیست. زمان وحدت بخش کارها و چیزهاست و نه مجموعه چیزهایی که محقّق شده است و می شود. پس به فکر نظم وحدت کارها باشیم. آینده نگری در هر کشوری درک امکان ها و توانایی مردم آن کشور است و نه حکایت آرزوهای آنان». در بخشی از مقدمه این اثر آمده است: آینده نگری مسبوق به قصد تغییر و اصلاح و تعی ن بخشیدن به آینده است و عجیب نیست که در این اواخر آنرا با استراتژی خلط کرده اند. شاید آینده نگری در هیچ جا و هیچ وقت به کلی فارغ و آزاد از استراتژی نبوده است، اما وقتی به صورت طرح های استراتژیست هایی مثل برنارد لویس و هانتینگتون و فریدمن در می آید به جای اینکه صرفاً پیش بینی مبتنی بر فهم تاریخ و درک نشانه ها باشد بیشتر تعیین کننده سیاست هاست. سیاست ها و به خصوص سیاست هایی که از سوی قدرت های بزرگ اجرا می شود، در تاریخ بی اثر نیست؛ اما راهبردهای شبیه به آینده نگری همواره به همان نتایجی که سیاستگذاران در نظر داشتند، نمی رسد. گذشتگان اگر از آینده چیزی می گفتند برنامه ای برای تحقق آینده نداشتند. شاید سابقه آینده نگری به طور کلی به زمانی برسد که یونانیان طرح تربیت را در نسبت با سیاست و پرورش سیاسی درانداختند.

راهنماي سنجش و ارزشيابي آغازين: ابزارهاي كمي و كيفي (96/11/01)
پديدآور : آقازاده، محرما

 معرفی کتاب:

این کتاب مجموعه ای از مقاله های نویسنده درباره درس پژوهی "مطالعه درس" است که در سال های اخیر نوشته شده و در مجله های پژوهشی بین المللی یا داخلی "ژاپن و ایران" به چاپ رسیده است. فصل ها بر اساس کارکرد های درس پژوهی به مثابه "نظریه"، "رویکرد"، "روش" و "ابزار" تنظیم شده اند. تجزیه و تحلیل مورد کاوی های ژاپن در زمینه بهسازی آموزش ریاضی دوره عمومی و آموزش دانشگاهی، فرصت های یادگیری اثربخشی برای خواننده فراهم کرده استتا بنیان های درس پژوهی را با شواهد عینی دقیق تری واکاوی کند. به علاوه ، چالش های دهه ی اخیر و چشم اندازهای درس پژوهی در ایران بررسی و راهکارهایی هملی برای درک عمیق تر و اجرای موثرتر آن پیشنهاد شده است.
بیشترین تأکید سنجش آغازین بر کمک به معلم برای شناخت وضعیت جاری دانشی و مهارتی یادگیرندگان است. بر اساس نتایج حاصل از سنجش آغازین است که معلم می‌تواند با اطمینان کافی و همراه با شواهد برای برنامه‌ریزی تدریس گام بردارد. در واقع، سنجش آغازین از ابزارهای اصلی برای نگارش طرح درس‌های اثربخش است. در این کتاب، شش رویکرد برای سنجش آغازین مورد بحث قرار گرفته است. رویکردها و مباحث مربوطه به گونه‌ای هستند که معلمان به راحتی می‌توانند آن‌ها را در برنامه‌ریزی‌هایشان به کار برند. سنجش آغازین به منظور شناسایی بازده‌های یادگیری محقق نشده و اعلام دلایل دخیل در عدم موفقیت یادگیرندگان در تسلط بر بازده‌های یادگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، سنجش آغازین به دنبال یاری رساندن به سه محور تعیین‌کنندۀ عمل تربیتی است: دانش‌آموز، معلم و برنامۀ درسی. دانش‌آموز به مثابۀ ذی‌نفع اصلی برنامۀ درسی باید راه خود را با اطمینان بپیماید. از این رو، باید برای او اطلاعاتی فراهم کرد که بر اساس آن برنامۀ یادگیری‌اش را مشخص کند یا آگاهانه در مورد میزان کوشش‌هایش برنامه‌ریزی کند. معلم هم در مقام تسهیل‌گر یادگیری دانش‌آموز و هم در مقام سازگار‌کننده و مجری برنامۀ درسی باید بداند چگونه برنامۀ تدریس بریزد و از تحقق اهداف یادگیری و اهداف برنامۀ درسی قصد شده اطمینان حاصل کند. ارزشیابان برنامۀ درسی هم به نوبۀ خود باید از میزان توانایی دانش‌آموزان در تسلط بر بازده‌های یادگیری و روند پیشرفت آنان در یادگیری اهداف منظور شده مطلع شوند. در این کتاب، بیشترین تأکید بر کمک به معلم خواهد بود تا او بتواند بیشترین یاری را در تسهیل‌ یادگیری به دانش‌آموزان ارائه دهد.
این کتاب دارای 8 فصل به ترتیب زیر است:
فصل 1. سنجش آغازین برای فهم یادگیرندگان
فصل 2. رویکردهای سنجش آغازین
فصل 3. پیش آموخته و یادگیری دانش آموزان
فصل 4. انتقال یادگیری
فصل 5. الگویی برای سنجش و ارزشیابی آغازین
فصل 6 . برنامه ریزی سنجش و ارزشیابی
فصل 7 . سنجش آغازین: ابزارهای کمّی
فصل 8 . سنجش آغازین: ابزارهای کیفی-توصیفی
  صفحات :